یه جمله http://yejomle.ir 2020-10-16T17:39:35+01:00 text/html 2018-05-15T04:07:13+01:00 yejomle.ir نویسنده راه یکسان http://yejomle.ir/post/4 <br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px; text-align: justify;"><font class="text4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></span><br><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px; text-align: justify;"></span><br><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px; text-align: justify;">قاعده‌ ای وجود ندارد که به کار همه بخورد؛<br>&nbsp;هر کس باید خود راهی بیابد که او را نجات دهد.</span><br><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px; text-align: justify;"></span><br><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;زیگموند فروید</span><br><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px; text-align: justify;"></span><br><span style="color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px; text-align: justify;"></span></b></font><br><span style="color: #2c2f34; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: justify;"></span></div> text/html 2018-05-15T04:04:15+01:00 yejomle.ir نویسنده فرصت‌ها http://yejomle.ir/post/2 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید. <br><br>&nbsp;کریس گروسر<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></div> text/html 2018-05-08T13:24:20+01:00 yejomle.ir نویسنده بزرگترین خیانت http://yejomle.ir/post/1 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; </font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></font></font>بزرگترین خیانتی که یک انسان می تواند</font><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="3">&nbsp;به خودش بکند، ترس از این است که</font><br><font size="3">حالا دیگران درباره من چه فکری می کنند؟!</font><br><br><br><font size="3">#ژان_پل_سارتر </font></font></div>