یه جمله tag:http://www.yejomle.ir 2020-12-02T20:15:06+01:00 mihanblog.com راه یکسان 2018-05-14T23:37:13+01:00 2018-05-14T23:37:13+01:00 tag:http://www.yejomle.ir/post/4 نویسنده     قاعده‌ ای وجود ندارد که به کار همه بخورد؛ هر کس باید خود راهی بیابد که او را نجات دهد. زیگموند فروید
   

قاعده‌ ای وجود ندارد که به کار همه بخورد؛
 هر کس باید خود راهی بیابد که او را نجات دهد.


 زیگموند فروید


]]>
فرصت‌ها 2018-05-14T23:34:15+01:00 2018-05-14T23:34:15+01:00 tag:http://www.yejomle.ir/post/2 نویسنده فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید.  کریس گروسر فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید.

 کریس گروسر

]]>
بزرگترین خیانت 2018-05-08T08:54:20+01:00 2018-05-08T08:54:20+01:00 tag:http://www.yejomle.ir/post/1 نویسنده     بزرگترین خیانتی که یک انسان می تواند به خودش بکند، ترس از این است کهحالا دیگران درباره من چه فکری می کنند؟!#ژان_پل_سارتر    
بزرگترین خیانتی که یک انسان می تواند

 به خودش بکند، ترس از این است که
حالا دیگران درباره من چه فکری می کنند؟!


#ژان_پل_سارتر
]]>