یه جمله
یه جمله برای تغییر مثبت زندگی

   

قاعده‌ ای وجود ندارد که به کار همه بخورد؛
 هر کس باید خود راهی بیابد که او را نجات دهد.


 زیگموند فروید